Tra cứu lương phiên dịch

Biểu đồ lương phiên dịch

13,490,223 vnđ

( Mười ba triệu Bốn trăm Chín mươi ngàn Hai trăm Hai mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phiên dịch là: 13,490,223 VNĐ

Danh sách tin tuyển phiên dịch