Tra cứu lương phiên dịch

Biểu đồ lương phiên dịch

13,410,934 vnđ

( Mười ba triệu Bốn trăm Mười ngàn Chín trăm Ba mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của phiên dịch là: 13,410,934 VNĐ

Danh sách tin tuyển phiên dịch