Tra cứu lương pháp chế

Biểu đồ lương pháp chế

13,429,752 vnđ

( Mười ba triệu Bốn trăm Hai mươi Chín ngàn Bảy trăm Năm mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của pháp chế là: 13,429,752 VNĐ

Danh sách tin tuyển pháp chế