Tra cứu lương pháp chế

Biểu đồ lương pháp chế

13,436,842 vnđ

( Mười ba triệu Bốn trăm Ba mươi Sáu ngàn Tám trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của pháp chế là: 13,436,842 VNĐ

Danh sách tin tuyển pháp chế