Tra cứu lương nhân viên y tế

Biểu đồ lương nhân viên y tế

10,423,547 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Hai mươi Ba ngàn Năm trăm Bốn mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên y tế là: 10,423,547 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên y tế