Tra cứu lương nhân viên y tế

Biểu đồ lương nhân viên y tế

11,411,057 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Mười một ngàn Năm mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên y tế là: 11,411,057 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên y tế