Tra cứu lương nhân viên xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương nhân viên xuất nhập khẩu

9,994,949 vnđ

( Chín triệu Chín trăm Chín mươi Bốn ngàn Chín trăm Bốn mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên xuất nhập khẩu là: 9,994,949 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên xuất nhập khẩu