Tra cứu lương nhân viên xử lý dữ liệu

Biểu đồ lương nhân viên xử lý dữ liệu

6,546,511 vnđ

( Sáu triệu Năm trăm Bốn mươi Sáu ngàn Năm trăm Mười một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên xử lý dữ liệu là: 6,546,511 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên xử lý dữ liệu