Tra cứu lương nhân viên xử lý đơn hàng

Biểu đồ lương nhân viên xử lý đơn hàng

6,769,230 vnđ

( Sáu triệu Bảy trăm Sáu mươi Chín ngàn Hai trăm Ba mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên xử lý đơn hàng là: 6,769,230 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên xử lý đơn hàng