Tra cứu lương nhân viên xử lý đơn hàng

Biểu đồ lương nhân viên xử lý đơn hàng

6,833,333 vnđ

( Sáu triệu Tám trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên xử lý đơn hàng là: 6,833,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên xử lý đơn hàng