Tra cứu lương nhân viên vinmart

Biểu đồ lương nhân viên vinmart

7,346,153 vnđ

( Bảy triệu Ba trăm Bốn mươi Sáu ngàn Một trăm Năm mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vinmart là: 7,346,153 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vinmart