Tra cứu lương nhân viên vật tư

Biểu đồ lương nhân viên vật tư

8,101,941 vnđ

( Tám triệu Một trăm Một ngàn Chín trăm Bốn mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vật tư là: 8,101,941 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vật tư