Tra cứu lương nhân viên vật tư

Biểu đồ lương nhân viên vật tư

7,970,198 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Bảy mươi ngàn Một trăm Chín mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vật tư là: 7,970,198 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vật tư