Tra cứu lương nhân viên vận hành xe

Biểu đồ lương nhân viên vận hành xe

6,833,333 vnđ

( Sáu triệu Tám trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành xe là: 6,833,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vận hành xe