Tra cứu lương nhân viên vận hành máy

Biểu đồ lương nhân viên vận hành máy

7,895,833 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Chín mươi Năm ngàn Tám trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành máy là: 7,895,833 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vận hành máy