Tra cứu lương nhân viên vận hành máy

Biểu đồ lương nhân viên vận hành máy

8,126,016 vnđ

( Tám triệu Một trăm Hai mươi Sáu ngàn Mười sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành máy là: 8,126,016 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vận hành máy