Tra cứu lương nhân viên vận hành máy in

Biểu đồ lương nhân viên vận hành máy in

7,464,285 vnđ

( Bảy triệu Bốn trăm Sáu mươi Bốn ngàn Hai trăm Tám mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành máy in là: 7,464,285 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vận hành máy in