Tra cứu lương nhân viên vận hành

Biểu đồ lương nhân viên vận hành

8,246,031 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Bốn mươi Sáu ngàn Ba mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành là: 8,246,031 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên vận hành