Tra cứu lương nhân viên tuyển dụng

Biểu đồ lương nhân viên tuyển dụng

8,381,578 vnđ

( Tám triệu Ba trăm Tám mươi Một ngàn Năm trăm Bảy mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên tuyển dụng là: 8,381,578 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên tuyển dụng