Tra cứu lương nhân viên truyền thông

Biểu đồ lương nhân viên truyền thông

9,519,417 vnđ

( Chín triệu Năm trăm Mười chín ngàn Bốn trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên truyền thông là: 9,519,417 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên truyền thông