Tra cứu lương nhân viên truyền thông

Biểu đồ lương nhân viên truyền thông

10,259,740 vnđ

( Mười triệu Hai trăm Năm mươi Chín ngàn Bảy trăm Bốn mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên truyền thông là: 10,259,740 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên truyền thông