Tra cứu lương nhân viên triển khai bản vẽ

Biểu đồ lương nhân viên triển khai bản vẽ

7,366,666 vnđ

( Bảy triệu Ba trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên triển khai bản vẽ là: 7,366,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên triển khai bản vẽ