Tra cứu lương nhân viên triển khai bản vẽ

Biểu đồ lương nhân viên triển khai bản vẽ

7,363,636 vnđ

( Bảy triệu Ba trăm Sáu mươi Ba ngàn Sáu trăm Ba mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên triển khai bản vẽ là: 7,363,636 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên triển khai bản vẽ