Tra cứu lương nhân viên tổng vụ

Biểu đồ lương nhân viên tổng vụ

9,612,903 vnđ

( Chín triệu Sáu trăm Mười hai ngàn Chín trăm Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên tổng vụ là: 9,612,903 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên tổng vụ