Tra cứu lương nhân viên tổng vụ

Biểu đồ lương nhân viên tổng vụ

9,854,545 vnđ

( Chín triệu Tám trăm Năm mươi Bốn ngàn Năm trăm Bốn mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên tổng vụ là: 9,854,545 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên tổng vụ