Tra cứu lương nhân viên thủ tục

Biểu đồ lương nhân viên thủ tục

8,269,230 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Sáu mươi Chín ngàn Hai trăm Ba mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thủ tục là: 8,269,230 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thủ tục