Tra cứu lương nhân viên thời vụ

Biểu đồ lương nhân viên thời vụ

7,034,090 vnđ

( Bảy triệu Ba mươi Bốn ngàn Chín mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thời vụ là: 7,034,090 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thời vụ