Tra cứu lương nhân viên thời vụ

Biểu đồ lương nhân viên thời vụ

6,982,758 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm Tám mươi Hai ngàn Bảy trăm Năm mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thời vụ là: 6,982,758 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thời vụ