Tra cứu lương nhân viên thiết kế thời trang

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế thời trang

11,465,517 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Sáu mươi Năm ngàn Năm trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế thời trang là: 11,465,517 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế thời trang