Tra cứu lương nhân viên thiết kế nội thất

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế nội thất

11,436,538 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Ba mươi Sáu ngàn Năm trăm Ba mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế nội thất là: 11,436,538 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế nội thất