Tra cứu lương nhân viên thiết kế nội thất

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế nội thất

11,364,672 vnđ

( Mười một triệu Ba trăm Sáu mươi Bốn ngàn Sáu trăm Bảy mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế nội thất là: 11,364,672 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế nội thất