Tra cứu lương nhân viên thiết kế

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế

10,334,762 vnđ

( Mười triệu Ba trăm Ba mươi Bốn ngàn Bảy trăm Sáu mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế là: 10,334,762 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế