Tra cứu lương nhân viên thiết kế

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế

10,405,581 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Năm ngàn Năm trăm Tám mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế là: 10,405,581 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế