Tra cứu lương nhân viên thiết kế kỹ thuật

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế kỹ thuật

9,863,636 vnđ

( Chín triệu Tám trăm Sáu mươi Ba ngàn Sáu trăm Ba mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế kỹ thuật là: 9,863,636 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế kỹ thuật