Tra cứu lương nhân viên thiết kế kỹ thuật

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế kỹ thuật

9,468,750 vnđ

( Chín triệu Bốn trăm Sáu mươi Tám ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế kỹ thuật là: 9,468,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế kỹ thuật