Tra cứu lương nhân viên thiết kế in ấn

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế in ấn

10,406,593 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Sáu ngàn Năm trăm Chín mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế in ấn là: 10,406,593 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế in ấn