Tra cứu lương nhân viên thiết kế in ấn

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế in ấn

9,894,366 vnđ

( Chín triệu Tám trăm Chín mươi Bốn ngàn Ba trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế in ấn là: 9,894,366 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế in ấn