Tra cứu lương nhân viên thiết kế đồ họa

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế đồ họa

8,542,410 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Bốn mươi Hai ngàn Bốn trăm Mười Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế đồ họa là: 8,542,410 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế đồ họa