Tra cứu lương nhân viên thiết kế đồ họa

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế đồ họa

9,326,666 vnđ

( Chín triệu Ba trăm Hai mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế đồ họa là: 9,326,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thiết kế đồ họa