Tra cứu lương nhân viên thị trường

Biểu đồ lương nhân viên thị trường

12,779,835 vnđ

( Mười hai triệu Bảy trăm Bảy mươi Chín ngàn Tám trăm Ba mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thị trường là: 12,779,835 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thị trường