Tra cứu lương nhân viên thi công

Biểu đồ lương nhân viên thi công

9,317,647 vnđ

( Chín triệu Ba trăm Mười bảy ngàn Sáu trăm Bốn mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên thi công là: 9,317,647 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên thi công