Tra cứu lương nhân viên sự kiện

Biểu đồ lương nhân viên sự kiện

7,932,432 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Ba mươi Hai ngàn Bốn trăm Ba mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên sự kiện là: 7,932,432 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên sự kiện