Tra cứu lương nhân viên siêu thị

Biểu đồ lương nhân viên siêu thị

6,365,384 vnđ

( Sáu triệu Ba trăm Sáu mươi Năm ngàn Ba trăm Tám mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên siêu thị là: 6,365,384 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên siêu thị