Tra cứu lương nhân viên siêu thị

Biểu đồ lương nhân viên siêu thị

6,490,950 vnđ

( Sáu triệu Bốn trăm Chín mươi ngàn Chín trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên siêu thị là: 6,490,950 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên siêu thị