Tra cứu lương nhân viên sản xuất

Biểu đồ lương nhân viên sản xuất

8,296,934 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Chín mươi Sáu ngàn Chín trăm Ba mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên sản xuất là: 8,296,934 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên sản xuất