Tra cứu lương nhân viên sản xuất

Biểu đồ lương nhân viên sản xuất

7,972,868 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Bảy mươi Hai ngàn Tám trăm Sáu mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên sản xuất là: 7,972,868 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên sản xuất