Tra cứu lương nhân viên sân bay

Biểu đồ lương nhân viên sân bay

7,456,521 vnđ

( Bảy triệu Bốn trăm Năm mươi Sáu ngàn Năm trăm Hai mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên sân bay là: 7,456,521 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên sân bay