Tra cứu lương nhân viên phục vụ nhà hàng

Biểu đồ lương nhân viên phục vụ nhà hàng

9,796,296 vnđ

( Chín triệu Bảy trăm Chín mươi Sáu ngàn Hai trăm Chín mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên phục vụ nhà hàng là: 9,796,296 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng