Tra cứu lương nhân viên phục vụ nhà hàng

Biểu đồ lương nhân viên phục vụ nhà hàng

8,055,555 vnđ

( Tám triệu Năm mươi Năm ngàn Năm trăm Năm mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên phục vụ nhà hàng là: 8,055,555 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng