Tra cứu lương nhân viên phục vụ

Biểu đồ lương nhân viên phục vụ

7,553,921 vnđ

( Bảy triệu Năm trăm Năm mươi Ba ngàn Chín trăm Hai mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên phục vụ là: 7,553,921 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên phục vụ