Tra cứu lương nhân viên phụ kho

Biểu đồ lương nhân viên phụ kho

7,412,500 vnđ

( Bảy triệu Bốn trăm Mười hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên phụ kho là: 7,412,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên phụ kho