Tra cứu lương nhân viên phụ kho

Biểu đồ lương nhân viên phụ kho

7,128,571 vnđ

( Bảy triệu Một trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên phụ kho là: 7,128,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên phụ kho