Tra cứu lương nhân viên phay

Biểu đồ lương nhân viên phay

7,683,544 vnđ

( Bảy triệu Sáu trăm Tám mươi Ba ngàn Năm trăm Bốn mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên phay là: 7,683,544 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên phay