Tra cứu lương nhân viên phay

Biểu đồ lương nhân viên phay

7,562,500 vnđ

( Bảy triệu Năm trăm Sáu mươi Hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên phay là: 7,562,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên phay