Tra cứu lương nhân viên phát triển mặt bằng

Biểu đồ lương nhân viên phát triển mặt bằng

8,571,428 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên phát triển mặt bằng là: 8,571,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên phát triển mặt bằng