Tra cứu lương nhân viên nhập dữ liệu

Biểu đồ lương nhân viên nhập dữ liệu

6,250,000 vnđ

( Sáu triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên nhập dữ liệu là: 6,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên nhập dữ liệu