Tra cứu lương nhân viên nhân sự tổng hợp

Biểu đồ lương nhân viên nhân sự tổng hợp

8,875,000 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên nhân sự tổng hợp là: 8,875,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên nhân sự tổng hợp