Tra cứu lương nhân viên nhân sự tổng hợp

Biểu đồ lương nhân viên nhân sự tổng hợp

8,833,333 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên nhân sự tổng hợp là: 8,833,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên nhân sự tổng hợp