Tra cứu lương nhân viên nhà hàng

Biểu đồ lương nhân viên nhà hàng

10,450,248 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Năm mươi ngàn Hai trăm Bốn mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên nhà hàng là: 10,450,248 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên nhà hàng