Tra cứu lương nhân viên nhà hàng

Biểu đồ lương nhân viên nhà hàng

11,161,490 vnđ

( Mười một triệu Một trăm Sáu mươi Một ngàn Bốn trăm Chín mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên nhà hàng là: 11,161,490 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên nhà hàng