Tra cứu lương nhân viên ngành hàng

Biểu đồ lương nhân viên ngành hàng

11,590,909 vnđ

( Mười một triệu Năm trăm Chín mươi ngàn Chín trăm Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên ngành hàng là: 11,590,909 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên ngành hàng