Tra cứu lương nhân viên mua hàng

Biểu đồ lương nhân viên mua hàng

9,050,847 vnđ

( Chín triệu Năm mươi ngàn Tám trăm Bốn mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên mua hàng là: 9,050,847 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên mua hàng