Tra cứu lương nhân viên lưu trữ

Biểu đồ lương nhân viên lưu trữ

7,178,571 vnđ

( Bảy triệu Một trăm Bảy mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên lưu trữ là: 7,178,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên lưu trữ