Tra cứu lương nhân viên kỹ thuật sản phẩm

Biểu đồ lương nhân viên kỹ thuật sản phẩm

7,250,000 vnđ

( Bảy triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kỹ thuật sản phẩm là: 7,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kỹ thuật sản phẩm