Tra cứu lương nhân viên kỹ thuật nông nghiệp

Biểu đồ lương nhân viên kỹ thuật nông nghiệp

6,312,500 vnđ

( Sáu triệu Ba trăm Mười hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kỹ thuật nông nghiệp là: 6,312,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kỹ thuật nông nghiệp