Tra cứu lương nhân viên kỹ thuật nông nghiệp

Biểu đồ lương nhân viên kỹ thuật nông nghiệp

6,500,000 vnđ

( Sáu triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kỹ thuật nông nghiệp là: 6,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kỹ thuật nông nghiệp