Tra cứu lương nhân viên kinh doanh tour du lịch

Biểu đồ lương nhân viên kinh doanh tour du lịch

6,625,000 vnđ

( Sáu triệu Sáu trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kinh doanh tour du lịch là: 6,625,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kinh doanh tour du lịch