Tra cứu lương nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Biểu đồ lương nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

7,428,571 vnđ

( Bảy triệu Bốn trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm là: 7,428,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm