Tra cứu lương nhân viên kiểm thử phần mềm

Biểu đồ lương nhân viên kiểm thử phần mềm

17,071,428 vnđ

( Mười bảy triệu Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kiểm thử phần mềm là: 17,071,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kiểm thử phần mềm