Tra cứu lương nhân viên kho

Biểu đồ lương nhân viên kho

8,726,439 vnđ

( Tám triệu Bảy trăm Hai mươi Sáu ngàn Bốn trăm Ba mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên kho là: 8,726,439 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên kho