Tra cứu lương nhân viên in ấn

Biểu đồ lương nhân viên in ấn

11,698,517 vnđ

( Mười một triệu Sáu trăm Chín mươi Tám ngàn Năm trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên in ấn là: 11,698,517 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên in ấn