Tra cứu lương nhân viên hỗ trợ khách hàng

Biểu đồ lương nhân viên hỗ trợ khách hàng

8,214,285 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Mười bốn ngàn Hai trăm Tám mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ khách hàng là: 8,214,285 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng