Tra cứu lương nhân viên hỗ trợ khách hàng

Biểu đồ lương nhân viên hỗ trợ khách hàng

7,585,365 vnđ

( Bảy triệu Năm trăm Tám mươi Năm ngàn Ba trăm Sáu mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ khách hàng là: 7,585,365 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng