Tra cứu lương nhân viên hệ thống

Biểu đồ lương nhân viên hệ thống

9,765,822 vnđ

( Chín triệu Bảy trăm Sáu mươi Năm ngàn Tám trăm Hai mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên hệ thống là: 9,765,822 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên hệ thống