Tra cứu lương nhân viên hệ thống

Biểu đồ lương nhân viên hệ thống

10,608,433 vnđ

( Mười triệu Sáu trăm Tám ngàn Bốn trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên hệ thống là: 10,608,433 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên hệ thống